Regulamin

REGULAMIN

sympozjum „Wirtualny pacjent kardiologiczny”

 

Postanowienia ogólne:

 

 1. Organizatorem Sympozjum „Wirtualny pacjent kardiologiczny” jest MasterVet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. z o.o.  z siedzibą ul. Uznamska 10/22, 03-699 Warszawa  NIP 524.276.01.19, REGON 146709082 – określany dalej jako ”Organizator”
 2. Kontakt z organizatorem: Iwona Koprowska tel. 602-476-482 lub biuro@wirtualnypacjentvet.pl  
 3. Sympozjom odbywa się w terminie 26-27.05.2023r. w 03Hotel&o3Meet w Warszawie.
 4. Sympozjum skierowane jest do lekarzy weterynarii – kardiologów.
 5. W ramach Sympozjum odbędą się wykłady oraz część interaktywna – przypadki kliniczne kardiologiczne -  z systemem do głosowania i wyborem dalszej diagnostyki przez uczestników (aktywny udział uczestników, z dyskusjami). Program szczegółowy znajduje się na naszej www.
 6. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Sympozjum i obowiązuje wszystkich Uczestników.

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Warunkiem uczestnictwa lekarzy w Sympozjum jest dokonanie pisemnego zgłoszenia, przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (zakładka REJESTRACAJ) oraz terminowe  dokonanie opłaty zgodnie z otrzymana informacja w potwierdzeniu.
 2. Cennik opłat, z podziałem na różne opcje i  tym co obejmują znajduje się w zakładce oferta cenowa, każdy uczestnik powinien się z nim zapoznać.
 3. Na każdą wpłatę Uczestnik otrzyma fakturę, na dane podane w formularzu zgłoszeniowym  - prosimy o dokładne wpisanie danych.  Faktury będą wystawnie w miesiąc wpłaty i wysyłane drogą elektroniczną.
 4. Na tydzień przed terminem szkolenia każdy uczestnik otrzyma maila ze szczegółowymi informacjami niezbędnymi do przyjazdu.
 5. Każdy lekarz, który spełni warunki uczestnictwa w Sympozjum otrzyma pakiet materiałów oraz zaświadczenie potwierdzające  uczestnictwo z punktami edukacyjnymi.

 

Rezygnacja:

 1. Rezygnacje z udziału w Sympozjum przyjmujemy wyłącznie pisemnie na adres: biuro@wirtualnypacjentvet.pl
 2. W przypadku rezygnacji, uczestnikowi przysługuje zwrot wniesionych opłata według poniższego:
  • rezygnacja zgłoszona 14 dni przed terminem Sympozjum — uczestnikowi  przysługuje 50% zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu opłaty manipulacyjnej.
  • rezygnacja zgłoszona 7 dni przed terminem Sympozjum— uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów.
  • sytuacje losowe rozpatrywane będę indywidulanie.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Sympozjum wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres: i.koprowska@mastervet.pl .
 2. Reklamacje Uczestników Sympozjum mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia Sympozjum.
 3. Reklamacje zgłoszone po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Przetwarzanie danych osobowych

Uczestnik wypełniając formularz zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z udziałem w  Sympozjum.

Administratorem danych osobowych jest MasterVet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. z o.o. siedzibą ul. Uznamska 10/22, 03-699 Warszawa.  Zakres danych osobowych przetwarzanych przez administratora obejmuje dane przekazane w formularzu zgłoszeniowym.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do rozliczenia Sympozjum oraz po zakończeniu Sympozjum w archiwum firmy MasterVet Akademia Diagnostyki Weterynaryjnej Sp. z o.o.

Ma Pani/Pan prawo do:

1)  dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

2) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu udziału w ww. wydarzeniu edukacyjnym.

 

Postanowienia końcowe

 1. W przypadku, gdy Sympozjum nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, tzw. „siły wyższej” (np. powódź, huragan, śnieżyca lub inne niedające się przewidzieć ani uniknąć, czyli zdarzenie niezależne od Organizatora, w tym choroba prowadzących), Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Sympozjum.
 2. Minimalna ilość uczestników gwarantująca odbycie się Sympozjum  to 30 osób.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Sympozjum będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Wypełnienie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Sympozjum.
 7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektu, w którym prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Sympozjum, jak i ponoszą koszty związane ze złożonymi zamówieniami spoza wykupionego pakietu.